Ein Polisi Cyflenwi

delivery
Danfon

Uchafswm y pris sefydlog

Gorbenion mawr i ni, yw cost postio a phecynnu. Er mwyn sicrhau bod eich eitemau’n cyrraedd y cyflwr gorau posibl, rydyn ni wedi’u pacio’n dda sy’n arwain at gost. Rydym yn treialu uchafswm pris sefydlog ar gyfer danfon, waeth beth fo’i bwysau a’i faint. Mae hyn yn golygu nad oes raid i ni osod terfynau artiffisial ar gyfer danfon am ddim. Teimlwn fod hyn yn gorfodi pobl i dalu am bethau nad ydyn nhw eu hangen o reidrwydd. Er y gallai fod yn dda i ni, nid yw’n dda i’r amgylchedd na’ch cwpwrdd!

Mae hyn yn golygu, os ydych chi’n prynu eitem fach, efallai y byddwn ni’n gallu ei llongio’n rhatach na’n pris sefydlog uchaf. Felly, gallwn wedyn leihau’r gost cludo. Yn ogystal, Os yw’r cludo yn fwy, nag yr ydym yn amsugno’r gost gydag ewyllys da!

Dosbarthu i’r Ucheldiroedd a’r Ynysoedd, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw ac ati.

Oherwydd llawer o resymau y tu hwnt i’n rheolaeth ar adeg yr archeb, ni allwn bennu cost postio / danfon i leoliadau nad ydynt yn rhan o dir mawr y DU. Fodd bynnag, byddwn yn gohirio’r gorchymyn wrth i ni sefydlu’r modd mwyaf economaidd a chadarnhau gyda’r cwsmer ei fod yn barod i dalu’r costau hyn.

Llongau Peryglus nwyddau

Mae nifer o’n cynhyrchion yn cael eu dosbarthu fel nwyddau peryglus (Olewau Hanfodol Pur neu gynhyrchion sy’n cynnwys alcohol). Gallwn gadarnhau y gallwn Llongu Nwyddau Peryglus cyn belled â’n bod yn cydymffurfio â’r rheolau cludo a phecynnu

Gorchymyn Isafswm

Nid oes isafswm archeb. Fodd bynnag, gall cost postio a phecynnu fod yn fwy na’r costau ar gyfer eitemau pris isel

Taliadau

Bydd y taliadau mewn punnoedd sterling (rydym yn derbyn pob credyd maer o gardiau debyd a hefyd taliad gyda Siec, Trosglwyddo Banc Uniongyrchol, PayPal, tâl Apple, tâl Google a Klarna

Treth Ar Werth

Mae’r holl brisiau a ddyfynnir trwy’r wefan hon wedi’u heithrio rhag TAW. Os ydych chi’n archebu o’r tu allan i’r DU, nodwch efallai y bydd yn rhaid i chi dalu dyletswydd Tollau eich gwlad ar ôl derbyn y nwyddau.

Gweler ein Telerau ac amodau hefyd

Gall cludo rhai cynhyrchion olygu y bydd yn rhaid i ni gyfaddawdu rhai o’n polisïau amgylcheddol er mwyn cydymffurfio â’r rheolau postio. e.e. mae angen meini prawf arbennig ar sawl cynnyrch e.e. mae’n rhaid amgáu hylifau mewn bagiau plastig wedi’u selio. Am fwy o wybodaeth gweler https://www.postoffice.co.uk/mail/what-can-i-send